بُستان عافیت

 بامداد تان را با سخن ها و توصیه های متخصصین ورزیده کشور در بخش های طبابت، روانشناسی  ،اجتماعی و فرهنگی با ما آغاز کنید. بستان عافیت را هر روز از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ صبح بطور زنده از تلویزیون طبی چراغ فراموش نکنید. 

برنگ روز

آگاهی های زندگی روزمره طبی و صحی تانرا با دیدن برنامه های به رنگ روز هر نیمه روز از ساعت ۱ الی ۲ بطور زنده وسعت ببخشید.


نسخه سفید

شام تان را با سخن ها و توصیه های متخصصین ورزیده کشور در بخش های مختلف طبابت، با ما آغاز کنید نسخه سفید را هر شب از ساعت ۶:۳۰ الی ۷:۳۰ بطور زنده از تلویزیون طبی چراغ بیننده باشید

تعادل و تکامل

تعادل و تکامل

گفتگوی ویژهدیدار


زن و سلامتی

لبخند سپید

ابن سینا

هنر خوب زیستن

طبیعت و آشپزی

مستند طبیعت

داکتر خوب

فیزیولوژی

اناتومی


گزارش روز


اکو بکو


کارتون

یوگا