درباره ما

 

چراغ مشعل راه صحت

 شبکه تلویزیون طبی چراغ  یگانه تلویزیون طبی در سطح افغانستان است که محور اصلی نشرات آن موضوعات مرتبط با صحت بوده و میتواند منحیث یک همکار خوب جامعه طبی کشور  و ممد فعالیت های سکتور صحبت قرار گیرد. بخصوص برای گسترش تعلیم وتربیه صحی و بلند بردن سطح آگاهی مردم، به فعالیت این شبکه طبی در سطح کشور ضرورت اساسی احساس میشود. 


   اهداف تلویزیون :   

تأمین نشرات صحی و طبی  به سطح عالی مطابق به معیارهای پذیرفته شده ملی وبین المللی درعرصه های صحت و طب درسراسر کشورشامل گزارش های صحی کشور و جهان ،‌تحقیقات علمی طبی ،‌حوادث طبیعی و غیرطبیعی،‌ تغذی،‌ ورزش، محیط زیست،‌کمک های اولیه طبی و پخش بعضی از لکچرهای طبی برای پوهنتون های طبی جهت استفاده محصلین و دوکتوران  

       پرورش وانکشاف استعداد های فکری و علمی افراد جامعه درفراگیری دانش طبی وارتقای مهارت های کاری واندوخته های علمی شاغلان مسلک طبابت

     به منظور   خدمت گذاری بهترو مؤثرتربرای مردم وجامعه         

     انتقال دانش وتکنالوژی معاصر صحی  وطبی با بکار گیری تجربه های جهانی.

     ابتکارونوآوری درشیوه  تهیه برنامه ها و نشرات

     تقویت روحیه خدمت گذاری به مردم و جامعه و خصوصا دربین کارمندان طبی

    تقویت و ارتقای همکاری و مشارکت نزدیک بین مردم،  جامعه طبی و سایر نهاد ها و مشارکت بین رسانه‌های همگانی.

    تحقیق و همکاری همه جانبه در پروسه های تحقیقی طبی.

    نشرات موثر در جهت آشنا سازی و مرتبط کردن موضوعات علمی طبی و شخصیتهای علمی، اساتید پوهنتونها، دانشجویان کشور و منطقه.

    تقویت و افزایش اطلاعات اقشار مختلف مردم در مورد طبابت، محیط زیست، صحت و ...

    نشر تحقیقات در مورد موثریت ادویه ها، غذاها، نوشابه ها و غیره مواد مصرفی به صورت مستند از طرف منابع معتبر تحقیقی داخلی و خارجی و هم چناناظهار نظر راجع به وسایل که به صحت مفید و یا مضر باشد.

    بررسی علمی مسایل اکادمیک در مورد تحصیلات عالی و تعلیم و تربیه در همه رشته ها.

    اظهار نظر در مورد تمام مسایل که ارتباط به صحت میگیرند ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

    نشر برنامه های فرهنگی، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی